Regulamin

Pobierz regulamin PDF

Organizator

 1. Świadczącym usługi szkoleniowe jest Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie, ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa, zwane dalej „Organizatorem”.
 2. Kontakt z Organizatorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., oraz telefonicznie, pod numerem (22) 840 66 64.
 3. Organizator prowadzi stronę internetową z ofertą usług szkoleniowych pod adresem www.szkolenia.gridw.pl (dalej „Strona internetowa”).

Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych    

 1. Organizator świadczy usługi szkoleniowe na rzecz Zamawiającego, którym może być osoba prywatna lub instytucja.
 2. Uczestnikiem szkolenia może być Zamawiający lub osoba delegowana na szkolenie przez Zamawiającego.
 3. Umowa na realizację szkolenia jest zawierana pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym na zasadach określonych w Regulaminie.

Oferta usług szkoleniowych

 1. Aktualna oferta usług szkoleniowych świadczonych przez Organizatora (dalej „Oferta”) dostępna jest na Stronie internetowej Organizatora.  
 2. Na Ofertę składają się w szczególności:
  1. szkolenia stacjonarne,
  2. seminaria stacjonarne,
  3. kursy internetowe,
  4. webinaria.
 3. Szkolenia stacjonarne realizowane są w siedzibie Organizatora, siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu zapewnionym przez Organizatora.
 4. W Ofercie mogą znajdować się szkolenia płatne oraz bezpłatne.
 5. Wszystkie ceny podane w Ofercie są cenami netto.
 6. Szczegółową Ofertę stanowią umieszczone na Stronie internetowej Opisy szkoleń zawierające następujące informacje o szkoleniu:
  1. nazwa szkolenia,
  2. forma i miejsce ( szkolenie stacjonarne lub internetowe),
  3. termin szkolenia/ data
  4. adresaci (komu dedykowane jest szkolenie),
  5. minimalna liczba uczestników, by szkolenie się odbyło,
  6. limit dostępnych miejsc na szkolenie (maksymalna liczba uczestników),
  7. ogólny opis celu i treści szkolenia,
  8. termin zgłoszeń,
  9. koszt udziału i informacja o płatności,
  10. wykaz świadczeń na rzecz Uczestnika,
  11. kontakt do Organizatora.

Zgłoszenia na szkolenie – zawarcie umowy

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w wybranym szkoleniu następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie internetowej.
 2. Zgłoszenie wymaga potwierdzenia znajomości Regulaminu, który jest udostępniony na etapie wypełniania formularza rejestracyjnego.
 3. Po rejestracji na szkolenie, Uczestnik otrzymuje automatyczny e-mail potwierdzający rejestrację.
 4. Uczestnik dokonuje zgłoszenia na szkolenie wyłącznie w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność.
 5. Zawarcie umowy między Uczestnikiem a Zamawiającym następuje z chwilą wysłania formularza elektronicznego.
 6. Po zgłoszeniu na szkolenie Uczestnik otrzymuje od Organizatora drogą elektroniczną informacje organizacyjne na temat szkolenia.
 7. Zgłoszenia na szkolenie prowadzone są w terminie oznaczonym w Opisie szkolenia, z uwzględnieniem limitu dostępnych miejsc.
  1. Po wyczerpaniu się limitu dostępnych miejsc na wybrane szkolenie, możliwe jest zapisanie się na listę rezerwową, o czym Uczestnik informowany jest przed przystąpieniem do wypełniania formularza rejestracyjnego.
  2. W ciągu 7 dni od daty zakończenia zgłoszeń na dane szkolenie, Organizator poinformuje Uczestników z listy rezerwowej o możliwości udziału w szkoleniu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu dostępnych miejsc w trakcie trwania zgłoszeń.  
 9. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane podczas rejestracji służą wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem/Zamawiającym a Organizatorem.

Ceny usług i warunki płatności

 1. Zmawiający zobowiązany jest do dokonania płatności za udział Uczestnika w szkoleniu zgodnie z ceną właściwą dla danego szkolenia.
 2. Płatność za udział w szkoleniu jest dokonywana przelewem na rachunek bankowy Organizatora na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury VAT przekazanej Uczestnikowi.
 3. Przerwanie przez Uczestnika udziału w szkoleniu z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora nie upoważnia Zamawiającego do żądania od Organizatora zwrotu płatności za szkolenie.

Świadczenia

 1. Uczestnik szkolenia otrzymuje następujące świadczenia podstawowe:
  1. możliwość udziału w szkoleniu prowadzonym przez wykwalifikowaną kadrę Organizatora,
  2. dostęp do materiałów szkoleniowych przygotowanych przez Organizatora,
  3. elektroniczne zaświadczenie o udziale w szkoleniu, przekazywane w postaci pliku w formacie PDF (pod warunkiem dokonania płatności za udział w szkoleniu):

- zaświadczenie o udziale w szkoleniu otrzymuje Uczestnik, który weźmie udział przynajmniej w połowie zajęć przewidzianych programem szkolenia;

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia otrzyma ten Uczestnik szkolenia stacjonarnego, który weźmie udział we wszystkich zajęciach, a także ten Uczestnik szkolenia internetowego, który weźmie udział przynajmniej w połowie zajęć oraz wykona przewidziane programem szkolenia zadanie zaliczeniowe.

 1. Lista świadczeń może się różnic w zależności od rodzaju szkolenia (stacjonarne/ internetowe). Szczegółowy wykaz świadczeń udzielanych Uczestnikowi zawarty jest w Opisie szkolenia.  
 2. Prawa autorskie do materiałów szkoleniowych stanowią własność Organizatora. Kopiowanie, sprzedaż, upublicznianie lub udostępnianie ich komukolwiek i w jakiejkolwiek formie bez zgody Organizatora jest niedozwolone.

Rezygnacja ze szkolenia – odstąpienie od umowy

 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu.
 2. Rezygnację z udziału w szkoleniu Uczestnik zgłasza do Organizatora w formie oświadczenia przesłanego pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
  1. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia szkolenia Uczestnikowi przysługuje zwrot 100% płatności za szkolenie.
  2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia szkolenia Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty.
 3. Za datę rezygnacji Organizator uznaje datę wpłynięcia stosownego oświadczenia na skrzynkę odbiorczą poczty elektronicznej Organizatora.

Zmiany terminu, miejsca lub odwołanie szkolenia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przed terminem jego rozpoczęcia.
 2. W przypadku odwołania szkolenia, Organizator zobowiązuje się do zorganizowania szkolenia w innym terminie lub zwrotu dokonanych płatności w całości.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i/ lub miejsca lub do odwołania szkolenia w przypadku, gdy liczba zgłoszonych Uczestników będzie mniejsza niż minimalna liczba określona w Opisie szkolenia.
 4. O wszelkich zmianach związanych z terminem i miejscem szkolenia Organizator poinformuje Uczestnika drogą elektroniczną.

Postanowienia końcowe

 1. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na Stronie internetowej Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Data aktualizacji: 5 lutego 2015 r.

 

 

 

Newsletter
Bezpłatny biuletyn o tematyce przestrzennej i środowiskowej. Aktualne i rzetelne informacje od Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Tak szkolimy
KONTAKT

small

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa
tel. 22 840 66 64

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.gridw.pl

Afiliacje

ica logo  osgeo 819770dbe3  SPRUC biale.jpg-
Laboratorium Otwartego Oprogramowania
w ramach sieci ICA-OSGeo Lab
Centrum Doskonałości eduGIS.pl
sieci digital-earth.eu
Szerokie Porozumienie
na Rzecz Umiejętność Cyfrowych